Xin thông tin về ngành CNTT ở đại học Nông Lâm

Nghe bảo ở Nông Lâm nổi tiếng về java lắm , ai đã và đang học ở đây rồi xin review cho em cái

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?