Xin đề bài tập lập trình ứng dụng wpf

Cái timer phải dùng dispachtimer phải không ạ
Nếu dùng dispatchtiner thì lại gặp 1 vấn để khá lớn ạ

Vấn đề gì thế ???

Phải build 1 cái tick riêng để nó chạy pk ạ. Cái tick có 1 biến là thời gian
Nếu nhập thời gian vào cái biến đó bằng textbox nó phải convert mà convert thì không hoạt động ở ngoài cái hàm build tick

Nói khó hiểu lắm a. Phải thấy a mới dễ hiểu vấn đề

Quả that là chả hiểu gì @@.
Dùng thấy Timer hay DispatcherTimer đều OK.

DispatcherTimer tim;
void Start(){
  tim = new DispatcherTimer(Priority.Background);
  tim.Interval = new TimeSpan(0,0,1);
  tim.Tick+=Tim_Tick;
  tim.Start();
}

int c=0;
private void Tim_Tick(object sender, EventArgs e) {
    c++;
    this.Title = c.ToString();
}

private void SetTime(){
   int sec = 1;
   if(int.tryParse(TextBox.Text,out sec)) tim.Interval = new TimeSpan(0,0,sec);
}

Chẳng biết vấn đề nằm ở đâu @@.

1 Like

E biết ngu ở đâu rồi. E không xài hàm setime a ạ. Mà a ơi phải để setime() trên time_tick chứ

Haizzz. Ngôn ngữ biên dịch thì trước khi thực thi nó nạp tất cả các hàm rồi mới chạy ham main. Trên dưới gì vậy?

1 Like

Hàm SetTime đó mình chỉ viết ra để thay đổi interval của timer từ giá trị nhập vào một TextBox.
Trong C# nó không yêu cầu tuyệt đối hàm/biến nào phải khai báo trước sau.

1 Like

a dương ơi e vẫn k làm được ạ
a quẳng file project cho e được không ạ
mò mẫm mãi luôn ạ

đây là 3 loại Timer:
System.Threading.DispatcherTimer
System.Timer.Timer
System.Threading.Timer

Mà diễn đàn không upload được =.=

1 Like

Trong ứng dụng WPF, đôi khi mình vẫn gọi System.Windows.Forms.Timer =))

1 Like

Dạ a quẳng link driver ý ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?