[Wiki] Câu lệnh RETURN trong PHP

RETURN

  • Định nghĩa: dùng để trả về kết quả.
  • Cú pháp:
return <dữ liệu trả về>
  • Dữ liệu trả về có thể là hằng, biến, đối tượng, mảng hoặc dữ liệu trực tiếp hoặc không gì cả, khi đó chương trình sẽ thoát khỏi hàm chứa câu lệnh return.
  • Ví dụ:
    a.php
<?php
echo 'Diễn đàn Dạy nhau học';
?>

b.php

<?php
return 'Diễn đàn Dạy nhau học';
?>

c.php

<?php
$b = include 'b.php';
echo $b;
?>

Khi thực thi kết quả sẽ là:

a.php -> "Diễn đàn Dạy nhau học"
b.php -> <không hiển thị gì>
c.php -> "Diễn đàn Dạy nhau học"
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?