[Wiki] Câu lệnh INCLUDE, REQUIRE trong PHP

  • Định nghĩa: cả hai lệnh này đều có chức năng là chèn một tập tin PHP khác trên cùng máy chủ. Giúp ta tiết kiệm thời gian hơn khi sử dụng lại các nội dung, thư viện tự tạo trước đó.
  • Phân biệt: Trong lúc thực thi nếu tập tin PHP mà chúng ta chèn vào phát sinh lỗi thì nếu ta dùng INCLUDE thì mã lỗi sẽ được bỏ qua và tiếp tục, nếu là REQUIRE thì mã chúng ta sẽ dừng lại không thực thi nửa.

INCLUDE

  • Cú pháp:
// cách 1
include <địa chỉ tập tin cần chèn>
// cách 2
include_once <địa chỉ tập tin cần chèn>
  • Ví dụ:
include 'a.php';
include "b.php";
$file = 'c.php';
include $file;

REQUIRE

  • Cú pháp:
// cách 1
require <địa chỉ tập tin cần chèn>
// cách 2
require_once <địa chỉ tập tin cần chèn>
  • Ví dụ:
require 'a.php';
require "b.php";
$file = 'c.php';
require $file;

  • Sự khác biệt giữa requirerequire_once, includeinclude_once: nó hoàn toàn giống nhau ngoại trừ _once nó sẽ kiểm tra xem đã chèn tập tin đó chưa, nếu đã có rồi thì nó sẽ không chèn lại nữa.
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?