Toán tử 3 ngôi trong C#

Ngoài ra, mình thấy dùng tenary operator sẽ tốn thời gian để hiểu nhiều hơn (một chút) so với bình thường, câu lệnh cũng kém rõ ràng hơn và phải có vế else (sau dấu hai chấm). Mình chỉ coi đây là một cách để viết tắt, khi lười quá, muốn mấy câu lệnh của mình vào hết một dòng thì mình dùng tenary operator.

5 Likes

Extend câu trả lời của @qloved (tớ đồng ý với câu trả lời của cậu :smiley: )

Có 1 quyển sách tên là “The Art of Readable Code” - by Dustin Boswell and Trevor Foucher. Tớ recommend quyển này cho mọi người, đặc biệt là bạn hỏi câu này :smiley:, vì ở đó có cả 1 mục để bàn về ternary operator.
Common rules:

  • Nên dùng ternary operator ở mức đơn giản nhất: return condition ? a : b;
  • Các trường hợp phức tạp hơn nên prefer dùng if.

Cá nhân tớ thường disapprove (không phải 100%, đôi khi tớ approve khi các bạn ấy bỏ công format code đủ tốt để đọc, và phần đó có ít khả năng update thêm điều kiện mới) các Pull request dùng nested ternary operator, vì lý do maintainability (bạn Quân có đề cập) và readability (bạn Quân cũng đã đề cập nốt).

3 Likes

Cái gì nó sinh ra cũng đều có mục đích sứ mệnh của nó cả.
Và nó sẽ thể hiện ưu điểm tối đa khi dùng đúng với mục đích của nó, đúng trường hợp.
Đừng dùng sai rồi chê bai là được :slight_smile:

Đừng mang dĩa ra múc canh rồi nói nó không tốt bằng muỗng. =))

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?