Thuật ngữ Framework, API, Software Libraries nghĩa là gì?

Thuật ngữ Framework, API, Software Libraries nghĩa là gì?
Mình có một số thuật ngữ thấy hiểu không rõ chưa rõ ràng, mình mong các bạn tham gia trao đổi để giúp mình hiểu rõ hơn mấy thuật ngữ kia nhé.

2 Likes
  • Framework là một thư viện các lớp đã được xây dựng hoàn chỉnh , bộ khung để phát triển các Phần mềm ứng dụng. có thể ví framework như tập các “Vật liệu” ở từng lĩnh vực cho người lập trình viên, thay vì họ phải mất nhiều thời gian để tự thiết kế trước khi dùng.
  • API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng). Nó là 1 giao tiếp phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác nhau. Cũng giống như bàn phím là một thiết bị giao tiếp giữa ngườI dùng và máy tính, API là 1 giao tiếp phần mếm chẳng hạn như giữa chương trình và hệ điều hành, giữa ứng dụng điện thoại và máy chủ.
  • Software Libraries là tập hợp các thư viện, các lớp, các hàm ứng dụng được xây dựng sẵn sử dụng vào các mục đích nhất định và cơ sở cho các phần khác, được sử dụng hiệu quả nhiều lần.
12 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?