Theo ngành Toán Tin của KHTN HCM để phát triển Machine Learning có ổn không?

Mọi người cho em hỏi theo ngành này để phát triển Machine Learning có ổn không ạ?

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?