Review trường đại học điện lực

Mọi người review cho e trường đại học điện lực với

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?