Review khoa CNTT đại học bách khoa và đại học duy tân

các tiền bối có thể so sánh cho em công nghệ thông tin ở bách khoa và duy tân đưuọc không ạ
Thank you !!

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?