Review học CNTT ở Đà Nẵng ở FU và DTU

Em định học CNTT ở Đà Nẵng và em phân vân giữa FU và DTU. Mọi người cho e xin review về hai trường đi ạ

3 posts were merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?