Nhờ các bác giải thích hộ em đoạn code này ạ

{"2048p":{"md5":"571e0cf2d99d1bd54f6dcc8defee0bdb","td":"20",
"data":[["10.875000","14.292000","7.958000","7.042000","10.666000","9.500000","16.875000","10.000000","11.459000","1.333000","12.375000","8.667000","14.083000","5.542000","10.291000","13.417000","6.500000","9.333000","13.417000","6.500000","12.583000","10.000000","10.625000","10.625000","10.000000","11.250000","5.375000","10.792000","9.583000","12.792000","15.000000","8.833000","10.000000","10.000000","6.334000","13.125000","8.958000","10.000000","6.000000","14.625000","7.375000","13.458000","3.417000","13.333000","8.459000","12.250000","10.000000","10.000000","9.958000","11.333000","6.459000","9.333000","8.000000","10.000000","12.000000","16.500000","1.625000","15.250000","13.917000","5.375000","7.250000","9.125000","9.750000","9.291000","12.125000","8.792000","14.583000","5.500000","10.000000","8.959000","12.791000","10.542000","10.000000","10.208000","14.209000","7.625000","6.583000","10.292000","10.166000","9.750000","11.834000","6.375000","15.000000","8.458000","7.208000","11.209000","10.958000","8.250000","14.708000","4.834000","11.541000","8.250000","10.500000","10.417000","11.458000","7.334000","10.250000","9.208000","11.750000","10.000000","10.000000","12.250000","9.333000","15.750000","2.584000","9.458000","13.500000","10.000000","10.708000","11.125000","10.000000","5.292000","10.958000","10.000000","9.667000","8.917000","12.000000","10.125000","6.625000","10.000000","10.208000","10.583000","10.875000","9.375000","10.000000","8.917000","13.542000","10.000000","10.000000","10.000000","9.875000","7.125000","16.000000","3.458000","14.000000","15.458000","10.000000","10.000000","6.709000","5.250000","12.083000","7.625000","11.333000","10.709000","10.000000","16.041000","1.042000","10.000000","10.000000","17.417000","10.000000","8.625000","8.500000","6.250000","14.375000","5.541000","9.042000","11.917000","8.125000","10.875000","9.166000","11.084000","11.166000","8.209000","12.166000","14.500000","10.000000","3.417000","12.875000","8.083000","10.000000","10.000000","12.417000","7.542000","9.375000","10.875000","8.750000","10.416000","14.000000","5.542000","10.000000","9.917000","15.625000","11.833000","11.500000","4.875000","6.917000","11.833000","10.208000","9.750000","11.584000","6.791000","13.375000","14.917000","5.875000","10.000000","6.208000","14.000000","10.834000","9.875000","6.666000","10.000000","10.917000","6.458000","18.584000","9.958000","2.000000","9.708000","11.000000","10.000000","9.417000","12.625000","10.375000","12.083000","9.959000","10.000000","5.833000","10.000000","10.000000","9.833000","15.084000","10.000000","9.041000","8.500000","8.584000","8.666000","10.000000","11.959000","6.375000","10.000000","16.875000","4.708000","10.000000","9.833000","15.834000","4.916000","8.167000","14.375000","10.000000","10.000000","11.208000","6.750000","8.417000","9.958000","10.000000","13.542000","8.292000","12.916000","14.000000","3.334000","7.916000","9.084000","11.875000","12.166000","14.084000","10.000000","5.833000","10.167000","10.000000","9.416000","10.000000","12.625000","5.584000","10.000000","14.916000","5.625000","9.500000","11.375000","12.834000","9.833000","10.000000","10.000000","8.833000","10.000000","10.000000","7.917000","10.833000","9.875000","15.042000","10.000000","10.000000","3.833000","12.167000","7.792000","10.291000","9.959000","8.291000","11.042000","9.167000","17.250000","5.708000","6.000000","14.917000","7.750000","9.083000","11.625000","10.000000","10.000000","13.000000","10.000000","10.000000","6.417000","9.208000","10.000000","13.125000","7.458000","9.500000","8.000000","13.792000","15.250000","5.792000","7.458000","10.167000","12.250000","6.833000","12.375000","6.000000","10.292000","11.541000","9.959000","10.000000","9.583000","9.875000","9.125000","10.417000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","13.416000","10.000000","7.084000","10.041000","9.625000","11.417000","9.583000","11.875000","6.750000","15.084000","6.750000","15.958000","10.000000","11.083000","10.000000","3.417000","10.000000","10.000000","11.917000","7.208000","10.000000","10.000000","10.000000","12.542000","10.000000","10.000000","9.166000","7.125000","9.875000","12.000000","15.500000","4.875000","6.917000","17.167000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","3.166000","10.000000","10.000000","10.000000","13.625000","10.000000","11.459000","5.125000","19.208000","8.917000","6.875000","6.750000","9.000000","10.083000","9.750000","16.708000","5.584000","16.291000","2.375000","10.000000","12.459000","7.000000","10.000000","9.041000","10.000000","11.792000","13.875000","3.875000","15.875000","10.000000","4.583000","12.417000","8.292000","13.000000","13.291000","7.500000","5.875000","10.000000","9.542000","10.458000","17.209000","3.666000","16.459000","7.791000","4.167000","10.625000","14.792000","8.625000","15.166000","9.667000","9.167000","4.875000","10.833000","9.375000","9.000000","15.625000","3.500000","13.958000","7.334000","9.208000","13.083000","10.250000","8.834000","9.958000","10.000000","6.792000","18.875000","7.333000","4.417000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","16.916000","10.000000","9.834000","10.000000","3.166000","11.750000","7.834000","12.583000","9.667000","8.666000","11.750000","7.834000","8.666000","13.417000","13.917000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","10.000000","2.500000","10.125000","7.916000"],
["[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","1[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]","[email protected]"],
["0","1","2","2","2","3","3","4","4","5","5","6","7","8","8","9","10","11","12","13","13","14","15","16","17","18","19","19","20","21","22","23","24","25","26","26","27","28","29","29","30","30","31","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","40","41","42","43","43","44","45","45","46","46","47","47","48","49","50","50","51","52","53","54","55","56","57","58","58","59","60","61","62","63","64","65","65","66","67","68","69","69","70","71","71","72","73","74","75","76","77","78","79","80","80","81","81","82","83","84","84","85","85","86","87","88","89","90","91","92","92","93","93","94","95","96","96","97","98","98","99","99","100","100","101","101","102","103","104","105","105","105","106","107","108","109","110","111","111","112","113","114","115","115","116","116","117","117","118","119","119","120","121","122","122","123","124","125","126","126","127","128","129","130","131","132","132","133","133","134","134","135","135","136","137","138","138","139","140","141","142","143","144","145","146","147","147","148","149","150","151","152","152","153","154","154","155","156","156","157","158","159","159","160","161","162","162","163","163","164","165","166","167","168","169","170","170","171","172","173","174","175","176","176","177","178","179","179","180","181","182","183","184","185","186","187","188","189","190","191","192","192","192","193","194","195","196","196","197","198","199","200","200","201","201","202","203","203","204","205","206","207","207","208","208","209","210","211","212","213","214","214","215","215","216","216","217","218","218","219","220","221","221","222","223","224","225","225","226","227","228","229","230","230","231","232","233","234","235","235","236","237","238","239","240","241","241","242","242","243","244","245","245","246","247","248","249","250","251","252","253","254","255","256","257","258","259","260","261","261","262","262","263","264","265","266","266","267","268","269","269","270","271","272","273","274","275","276","277","278","279","280","280","281","282","283","284","285","286","286","287","288","289","290","291","292","292","293","294","295","296","297","298","299","300","300","301","301","302","303","304","305","305","306","307","308","308","309","310","310","311","312","313","314","314","315","316","317","318","319","319","320","321","321","322","323","324","325","326","327","327","328","329","329","330","330","331","332","333","334","335","335","336","336","337","338","338","338","339","340","341","342","343","344","344","345","345","345","345","345","345","345","346","346","346","346","346","347","348","349","350","351","352","353","354","355","356","357","358","359","360","361","362","362","363","363","363"]]},
"c2048p":["51983c275d673cbf9f885a865ded3899","d1f0b5c4b8fa284c5f418f9b2272c96b","38a5b0df6572ec4e7333d88dc244b4f4","3dc00ae090ac98a1e231a0046d7b5aee","6932fe72bf51c48414c7f3ece8872f42","3e57e02c0ecfe22958d5d6e32e9d78eb","29c9d58423777ff577824b409fce3b94"]}

Theo hiểu biết hiện tại của tui, thì tui nghĩ cái này là table.

Xin mấy bác đừng ném đá em :((, em mới học code.

Đó là JSON nhé, còn nó là gì, chứa thông tin gì thì bạn phải biết nó từ đâu mà có.

5 Likes

đoạn html 5 chứa embed e muốn get link tải video bác.bác có thể chỉ e học sao để hiểu đoạn này ko ạ
e chưa hiểu lắm các phần tử trong mấy list 1 và 2 là dạng gì .string đơn thuần hay là có mã hóa ạ

Chắc không phải mã hóa.
Cái này chắc là từng khung hình của video.
Nhọc hơn cả video m3u8 nữa. :scream:

2 Likes

chuẩn bác.e đang muốn view cái id or link m3u8 của nó.mà ko tìm ra

https://www.zembed.to/public/dist/index.html?id=571e0cf2d99d1bd54f6dcc8defee0bdb&title=The%20App
đây là cái ifame của nó bác có thể giúp e tìm cách tải video đc ko ạ ?

view-source:https://www.zembed.to/public/dist/index.html?id=571e0cf2d99d1bd54f6dcc8defee0bdb&title=The%20App

Trong app.js?v=54 có thấy liên quan đến m3u8, nhưng mà mã Javascript nhiều quá, mò không nổi.

2 Likes

là đoạn này hả bác

initPlayer(urlVideo,urlVideo):$.post(extractHostname(urlVideo)+"/vl/"+i,function(r){if(r){r=r;var i="#EXTM3U\n";if(window.TextEncoder)var o=new TextEncoder("utf-8");else var o=n;var a=["360p","480p","720p","1080p","2048p"];window.mapC={};for(var s=0;s<a.length;s++)if(r[a[s]]){var u=r[a[s]].md5;if(r["c"+a[s]]){for(var l=0;l<r["c"+a[s]].length;l++){var c=r["c"+a[s]][l];window.mapC[c]=r[a[s]].md5}r["c"+a[s]].push(u),u=r["c"+a[s]][Math.floor(Math.random()*r["c"+a[s]].length)]}var f=URL.createObjectURL(new Blob([o.encode(e(r[a[s]],u))],{type:"application/x-mpegURL"}));i+=t(a[s],f)}var p=URL.createObjectURL(new Blob([o.encode(i)],{type:"application/x-mpegURL"}));initPlayer(p,urlVideo)}else initPlayer(urlVideo,urlVideo)}).fail(function(e){initPlayer(urlVideo,urlVideo)})}const r={_360p:"360p",_480p:"480p",_720p:"720p",_1080p:"1080p",_2048p:"2048p"};var i=getUrlParameter("id")||id;!function(){urlVideo||(window.lb?$.post(extractHostname(location.href)+"/getHost/"+i,function(e){return urlVideo=window.atob(e),n()}).fail(function(e){console.log(e)}):(**urlVideo=extractHostname(location.href)+"/hls/"+i+"/"+i+".playlist.m3u8"**,n()))}()}),$(document).keydown(function(e){return 123!=e.keyCode&&!e.ctrlKey&&!e.shiftKey&&void 0}),$(document).on("contextmenu",function(e){e.preventDefault()}),function e(){try{!function e(t){1===(""+t/t).length&&t%20!=0||function(){}.constructor("debugger")(),e(++t)}(0)}catch(t){setTimeout(e,1e3)}}();0}),$(document).on("contextmenu",function(e){e.preventDefault()}),function e(){try{!function e(t){1===(""+t/t).length&&t%20!=0||function(){}.constructor("debugger")(),e(++t)}(0)}catch(t){setTimeout(e,1e3)}}();

https://www.zembed.to/vl/571e0cf2d99d1bd54f6dcc8defee0bdb
đây là code json để ra link 2048p bác

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?