Nhập và in ra ma trận?

:))) nhưng e k nhâp được khi để dòng code đó mà a

Vậy bạn sai chỗ nào rồi :slight_smile: Mình chạy thử code bạn cũng chỉ sai ở chỗ append list thôi

:slight_smile::slight_smile::slight_smile:

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?