Logic khi nào thì nên chọn return this, return void, return boolean, quăng exception?

Mình dùng thư viện thì thấy lúc thì quăng except, lúc thì nó quăng ra boolean, lúc thì void, lúc thì về this không theo như mình đoán. Vậy cólogic hay quy tắc chung nào để thiết kế chương trình không ?

1 Like

Bạn đoán như thế nào?

Tùy vào mục đích của người code thôi. Người ta muốn hàm như thế nào thì viết như vậy.
Thường những cái bạn liệt kê sẽ có 2 mục đích:

  • Hàm cần trả về giá trị mong muốn
  • Hàm cần thông báo kết quả thực hiện (có bị lỗi hay không)

Còn return this hơi đặc biệt, nó dùng để đạt được method chaining.

software.confirm().copyFiles().restartPC();
8 Likes

Quy tắc do con người đặt ra

6 Likes

return value khi người ta muốn lấy cái giá trị để tiếp tục thực hiện cái gì đó.

throw exception là khi người ta muốn dừng ngay lập tức và không thực hiện thêm gì khác.

6 Likes

Đây là trường hợp dùng exception nhe bạn:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?