Không vào được trang admin php của Xampp


E vừa install xong cái xampp thì không start được nó lên, sau khi e đổi port 80 thành 8080 thì đã start được nhưng nó không vào được trang admin của mySql. Mn cho e xin ý kiến vs ạ, e cảm ơn !!

Để vào được thì bạn phải thêm port vào đường dẫn, khi đổi port thì truy cập vào Dashboard mặc định của XAMPP:

http://localhost:8080
=> phpMyAdmin sẽ là http://localhost:8080/phpmyadmin

Lưu ý: phpMyAdmin không phải là trang admin của mySql như bạn đề cập. Lý do: MySQL chỉ hỗ trợ dòng lệnh, không có GUI tích hợp đi cùng. Không có cái nào là mySql, chỉ có MySQL. Nếu muốn đánh lệnh truy cập MySQL thì vào cửa sổ lệnh ở đường dẫn C:\Xampp\ tìm, trên Linux thì nó là /opt/lampp

Trong tin học, cần ghi chính xác, chữ hoa chữ thường là phân biệt nhau, sai một ký tự hoa/ thường có thể làm toang mọi thứ.

Nếu không vào được, vui lòng học lại kiến thức về WWW :smiley:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?