Khối A1 tầm 21 điểm muốn học cntt thì nên vào trường nào?

Em có lực học khối A1 tầm 21 điểm muốn học cntt thì nên vào trường nào là tốt nhất ạ

1 Like

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?