Java Web (Servlet-jsp)

cho em hỏi là làm thế nào để tạo được giỏ hàng khi không login .
và làm sao để lấy được những mặt hàng mình đã xem kể cả chưa thêm vào giỏ hàng

làm giỏ hàng khi chưa login ,thì bạn hãy dùng session để lưu lại

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?