Hỏi về Time Execution khi chạy code PHP

Sau khi chạy hết em nhân được kết quả ex : 1.29501024882E-5 . Vậy thì bằng bao nhiêu ms vậy mọi người ?

E trong trường hợp này là kí hiệu khoa học (scientific notation), En biểu thị cho 10^n.
=> 1.29501024882E-5 là cách biểu diễn khác của 1.29501024882 * 10^{-5}

1.29501024882 * 10^{-5} giây
= 1.29501024882 * 10^{-2} mili giây
= 0.0129501024882 mili giây (ms)

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?