Học ngành CNTT ở UIT mà muốn làm bên mảng phần mềm có được không?

Em dự tính học ngành CNTT ở UIT mà thấy trường nó chia nhiều chuyên ngành quá nếu bây giờ em học ngành CNTT mà muốn làm bên mảng phần mềm có được không ạ?

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?