Gặp khó khăn khi "Inspect Element" trên IE11

Chào mọi người, mình có một số lỗi giao diện khi hiển thị trên Internet Explorer 11… Do đó, mình phải inspect element để coi như thế nào… Nhưng khó là nó không hightlight element như Firefox hay Chrome :sob: Có ai biết làm thế nào nó hightlight element không?

bạn chọn chế độ này chưa ?

2 Likes

Cảm ơn bạn… Mình chưa chọn thiệt… Nào giờ cứ tưởng nó để mặc định của IE rồi…

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?