ĐH Sài Gòn tuyển liên thông CNTT 1.5 năm, không cần thi tuyển, chỉ nộp hồ sơ vào học. Dành cho bác nào cần


(Chi Chi) #1

Đại học Sài Gòn đang tuyển sinh liên thông ngành CNTT 1,5 năm. Dành cho bác nào cần


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?