Challenge: Đọc số và viết số

Không cần if nào:

while(điều_kiện){
   biểu_thức;
   break;
}

Ăn gian. :rofl:

1 Like

:kissing:

Bùm :boom: :boom: :boom:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?