Bỏ trống trong vòng lặp for

Mọi người cho em hỏi là trong vòng lặp for nếu mà giữa hai dấu ; mà không ghi gì thì có khác gì với việc bỏ nó đi không ?

int i,x; double z;
for(i=3,x=30,z=o;;i++)
if((z+=i*i)>=x) break;

Bạn xem ở đây:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?