Xin tư vấn góc mất niềm tin vào trình độ của bản thân


(Clara Trần) #1

Làm sao để giữ lửa trong công việc lập trình :frowning:


(Khang Việt) #2

theo mình thì làm việc hay học tập cũng thế không thể lúc nào cũng hứng thú cả . Nên tạo cho mình thành thói quen , nhiều lúc chán nhưng theo thói quen vẫn làm .


(Tao Không Ngu.) #3

Hi Clara Trần.
Giập nó đi rồi đốt lại.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?