Xin mọi người giúp em với ạ!

Bạn muốn giúp gì?

Trích FAQ:

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề là nhờ trợ giúp bài tập về nhà, bài thảo luận, hoặc một nhiệm vụ mà người tạo chủ đề phải tự mình hoàn thành.
4 Likes

This topic was automatically closed after 23 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?