Xin cách làm bài tập c++

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Tính số chữ số ở mỗi mốc 2, 3, … chữ số :slight_smile:

4 Likes

t có thể tính số nhưng làm sao để in ra chữ số thứ n đó?

Số thứ 1 là 02
Số thứ 2 là 12
Số thứ 3 là 22
Số thứ 4 là 32
Số thứ 5 là 42
. . . .
:slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?