Viết chương trình xếp loại học sinh

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Tự làm được gì chưa bạn?

Úi giời, đề gì dễ thế em ơi :rofl:, có mỗi cộng chuỗi với ghi nội dung file mà không làm được, đăng lên đây hỏi. Cái topic này toang rồi ông giáo ơi! :rofl:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?