Vấn đề sử dụng API Google Fit trong Flutter

Chào mọi người!

  • Em đang học Flutter và em đang có ý tưởng demo ứng dụng tính bước chân, quản đường đi, … get data từ google fit. Qua tìm hiểu thì em có biết lib fit_kit hỗ trợ nhưng nó chỉ mới ở version 0.0.5. Không biết có thư viện nào hỗ trợ cho việc này không ạ. Em cảm ơn!!!

Bạn thử dùng Google Fit Api xem :slight_smile:

Cảm ơn bạn vì câu trả lời. Tí tao méc sếp đuổi việc m :)) làm đéo lo làm đi cà khịa

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?