Tính tổng và in ra màn hình

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Phải là sqrt(N - i + 1 + sqrt(F)) chứ. :slight_smile:
Với lại cho F bằng 0 lúc khai báo nữa.


Lần sau post code lên và dùng markdown nha.

4 Likes

vâng lần sau e sẽ post code

Bài này tính từ trong ra :slight_smile: vậy theo chiều đó ko phải 1, 2, 3,… đâu.

5 Likes

như bác @Sherly1001 nói ạ

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
	double N,F;
F=0;
	cout<<"N =";cin>>N;
	for(int i=1;i<=N;i++)
	{
		F=(sqrt(N - i + 1 + sqrt(F)));
	}
	cout << "F(n)=" <<F;
	return 0;
}

Mình làm như bạn kết quả vẫn không đúng.

Bạn dư 1 hàm sqrt() rồi. Bỏ 1 đi!

4 Likes

Ý chết, mình nhầm. :grimacing:

Bỏ sqrt() của cái sqrt(F) đi. :smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?