Tính 2+(2^2)/2!+(2^3)/3!+...+(2^n)/n!

c

(Nam Nguyễn) #1

kiểm tra code phần này giúp em với ạ

#include <stdio.h>
float luythua (int x, int y)
{
	float pow=1;
	int i=1;
	for (i=1; i<=y; ++i)
	{
		pow = pow * x;
	}
	return (float)pow;
}
int giaithua (int x)
{
	int gt=1;
	int i=1;
	for (i=1; i<=x; ++i)
	{
		gt =gt*i;
	}
	return (int)gt;
}
int main()
{
	float s=0;
	int n;
	int i=1;
	printf ("nhap n: ");
	scanf ("%d",&n);
	for (i=1;i<=n; ++i )
	{
		s= s+ luythua (2,i)/giaithua(i);
	}
	printf ("s= ",s);

	return 0;
}

(SITUVN.gcd) #2

Bị gì thế bạn?
Không thể tự kiểm tra đúng/sai được à?


(Nam Nguyễn) #3

sai nhưng mà không biết sai ở đâu ạ


(SITUVN.gcd) #4

Nó không in ra kết quả?


(Nam Nguyễn) #5

vâng sửa code giúp em với ạ


(SITUVN.gcd) #6

Xem lại hàm printf() nhé: http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/


(Nam Nguyễn) #7

à quên mất cái %f. em cảm ơn


(Ho Sy Tuan) #8

pow = pow * x . bạn chuyển x thành y nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?