Tìm việc lập trình nhúng

Cho em hỏi ở công ty nào ở TPHCM tuyển thực tập lập trình nhúng vậy ạ???

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?