Tìm số tam hoa lớn nhất trong dãy số

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Bạn đã làm được gì chưa?

 • Nhập dãy số.
 • Duyệt dãy số.
 • Xét 1 số có phải là số tam hoa.
 • Tìm số lớn nhất.
2 Likes

Em còn phần xét 1 số có phải là số tam hoa thì chưa làm được ạ

Cậu có thể show code của cậu được không?
Ngoài ra, tớ đoán là cậu không gặp vấn đề gì khi code hàm nhận biết số tam hoa chứ?

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Đây b

#include <stdio.h>

int tong(int b)
{
 int a,sum=0;
 while(b!=0)
 {
 a=b%10;
 b=b/10;
 sum+=a;
 }
 return sum; 
} 

int ttich(int b)
{
 int a,Tich=1;
 while(b!=0)
 {
 a=b%10;
 b=b/10;
 Tich*=a;
 }
 return Tich; 
} 


int main()
{
 
 int a[100];
 int b[100];
 int *p;
 int n,i,max,c,d,e,sum,tich;
 do
 {
  printf("\n Nhap so luong phan tu cua mang= ");
  scanf("%d",&n);
 }while(n<=0);
 p=a;
 for(i=0;i<n;i++)
 {
  do
  {
  printf("\n Nhap phan tu thu %d = ",i+1);
  scanf("%d",p+i);
  }while(*(p+i)<=0); 
 } 
 
 printf("\n Day ban vua nhap la: ");
 for(i=0; i<n;i++)
 {
  printf(" %d, ",*(p+i));
 } 
 
 c=0;
 sum=0;
 tich=1;
 // printf("\n So tam hoa la:");
 for(i=0;i<n;i++)
 {
   if(tong(*(p+i))==ttich(*(p+i)))
    {
   b[c]=*(p+i);
    c++;
          //printf(" %d, ",*(p+i));
  }  
 }
   printf("\n Day so tam hoa la: ");
   for(i=0;i<c;i++)
   {
   printf(" %d ",b[i]);
   } 
   max=b[0];
   for(i=0;i<c;i++)
   {
   if(b[i]>max)
   {
    max=b[i];
   } 
   } 
   printf("\n So tam hoa lon nhat la: %d ",max);
 
}
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?