Tìm file trên Google Drive


(AlexT) #1

mấy bạn cho mình hỏi có cách nào tìm file trên googledrive trong mục shared with me theo tên người share không


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?