Thuê ngườii viết code unity typing game lương từ 8tr (freelancer)


(Clone Naiz) #1

Minh can 1 dev lam 1 game typing theo y minh.
pm email [email protected] de biet them chi tiet.
Luong tu 8tr den 12tr xong viec se tra 1 lan.


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?