Python lỗi epochs này sửa thế nào ạ

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Đã học IT thì nhất thiết phải biết các soft capture màn hình và các trang format code như codepad.org
Cứ chụp đại cái màn hình của em lên thế này rồi bảo người ta đọc, tìm lỗi cho em, em thấy có tôn trọng người đọc ko?
Sửa lại bài nha em, nếu ko sẽ bị flag đấy.

3 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?