Người dùng nhập vào "O" hoặc "E", nếu sai thì nhập lại?

java

(Huy Quang) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(Nguyễn Đình Anh) #2
  1. Viết tiếng Việt có dấu.
  2. Ở đây không làm bài hộ, vướng mắc chỗ nào thì hỏi chứ không có chuyện code hộ!
  3. Lần sau sửa Title, Tag,Category phù hợp

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?