Nạp chồng toán tử nhập xuất

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Thế đoạn mã mà bạn viết đâu? Hỏi không vậy ai mà biết sai chỗ nào?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?