Mình chưa hiểu về bài toán tìm nghiệm nguyên môn toán rời rạc

math

(Summoner's Rift) #1

giải thích
giúp cái lúc ghi lại điều kiện vì sao phải chọn như vậy và vì sao q=p-rp = q – r.
T


(Gió) #2

Vì điều kiện x2,x3,x4(*),(**),(***) là giống nhau nên ta chỉ quan tâm đến x1.
() x1 <=3 | có số phần tử là p
() x1Z* | có số phần tử là q
(
) x1 >=4 | có số phần từ là r
tập hợp { x1 <=3 } ∪ {x1 >=4 } = { x1Z* }
hay p + r = q


(Summoner's Rift) #3

vậy là cái điều kiện viết lại là chỉ viết sao cho thỏa điều kiện đúng ko bạn , nghĩa là mình vẫn có thể viết x3>5 , x3>9… hoặc x2 >4, x2>6…


(Gió) #4

Cách chia nhóm nhỏ hơn thì phải dựa trên bài toán ban đầu chứ, không thì sẽ rất phức tạp.
Ý là bài toán (*) khó giải, trong khi bài toán (**)(***) đã có công thức giải rồi. Giờ chỉ tính kết quả dựa trên các bài toán phụ thôi.


(Summoner's Rift) #5

ok hiểu ý rồi bạn , bài toán x1+x2+x3+x4=n
với x1>= a , x2 >=b …
có cách giải rồi nên giáp dụng vô rồi trừ ra để được nghiệp của đề bài ok thanks nhiều


(rogp10) #6

Chia nhóm là để cho bài thuần nhất là >= thôi (nếu đã biết ct). Bước tiếp theo là đổi biến phù hợp để cho tất cả đều là >= 0.

Đây là bước đầu tiên của thuật toán Simplex :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?