Mình chưa hiểu về bài toán tìm nghiệm nguyên môn toán rời rạc

math

(Summoner's Rift) #1

giải thích
giúp cái lúc ghi lại điều kiện vì sao phải chọn như vậy và vì sao q=p-rp = q – r.
T


(Gió) #2

Vì điều kiện x2,x3,x4 ở (),(),() là giống nhau nên ta chỉ quan tâm đến x1.
() x1 <=3 | có số phần tử là p
() x1Z* | có số phần tử là q
(
) x1 >=4 | có số phần từ là r
tập hợp { x1 <=3 } ∪ {x1 >=4 } = { x1Z* }
hay p + r = q


(Summoner's Rift) #3

vậy là cái điều kiện viết lại là chỉ viết sao cho thỏa điều kiện đúng ko bạn , nghĩa là mình vẫn có thể viết x3>5 , x3>9… hoặc x2 >4, x2>6…


(Gió) #4

Cách chia nhóm nhỏ hơn thì phải dựa trên bài toán ban đầu chứ, không thì sẽ rất phức tạp.
Ý là bài toán () khó giải, trong khi bài toán () và () đã có công thức giải rồi. Giờ chỉ tính kết quả dựa trên các bài toán phụ thôi.


(Summoner's Rift) #5

ok hiểu ý rồi bạn , bài toán x1+x2+x3+x4=n
với x1>= a , x2 >=b …
có cách giải rồi nên giáp dụng vô rồi trừ ra để được nghiệp của đề bài ok thanks nhiều


(rogp10) #6

Chia nhóm là để cho bài thuần nhất là >= thôi (nếu đã biết ct). Bước tiếp theo là đổi biến phù hợp để cho tất cả đều là >= 0.

Đây là bước đầu tiên của thuật toán Simplex :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?