Lỗi runtime library


(Hồ Hoàng Việt Tiến) #1

60340149_443021533114596_7307446177614528512_n

lỗi này là bị sao ạ, e thấy vẫn chạy ra kết quả mà màn hình lại hiện lên lỗi này. Mong mọi người giúp đỡ ạ.


(SITUVN.gcd) #2

Chương trình bạn tạo đã xảy ra ngoại lệ (exception) trong quá trình chạy Gỡ lỗi mà không được bắt (try - catch).
Xem lại mã của bạn, có chỗ nào có khả năng xảy ra ngoại lệ thì bao khối với try - catch.


(Hồ Hoàng Việt Tiến) #3

xảy ra ngoại lệ là sao ạ. E ko hiểu lắm


(rogp10) #4

Không có code thì không thể nói gì hơn :slight_smile:


(SITUVN.gcd) #5

Ề, không biết ngoại lệ là gì luôn.
Hiểu đơn giản là lỗi. Gọi là Ngoại lệ vì nó xảy ra ngoài dự tính của đoạn mã đó.

Ví dụ kinh điển: Bạn yêu cầu người dùng nhập 2 số để thực hiện phép chia. Người dùng nhập số chia là 0 thế là xảy ra ngoại lệ chia cho 0 (DivideByZeroException).

Để tránh các ngoại lệ xảy ra, nên bao khối trong try - catch. Khi có ngoại lệ thì có thể biết chi tiết nó xảy ra ở đâu, vì lý do gì,…

Nếu chưa rõ thì tìm tài liệu trên mạng, có đầy. c++ try catch.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?