Lỗi `Printf is not declared in this scope`

c

(Mạnh Dũng) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Mạnh Dũng.
Bạn đọc lại nội quy.


(HK boy) #3

Xem lại cú pháp dòng 25.


Bạn lưu ý lần sau debug thật kỹ code trước khi đăng lên DNH và không up code dưới dạng chụp màn hình khi tạo topic.

https://daynhauhoc.com/guidelines


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?