Lỗi lớp Fragment

android

(Hoang Anh) #1

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.


(明玉) #2

Nhầm class/interface rồi, không thấy nó ghi tên 2 class khác nhau à.


(Hoang Anh) #3

ủa vậy là sao mình chưa hiểu và sữa cách nào vậy


(明玉) #4

Vậy là không rành hướng đối tượng trong Java, học kĩ nha bạn.
Bạn xem 2 link này:
https://developer.android.com/reference/android/widget/AdapterView.OnItemClickListener
https://developer.android.com/reference/android/view/View.OnClickListener
Phương thức setOnClickListener nhận vào 1 instance có kiểu là OnClickListener, bạn cho 1 instance có kiểu là OnItemClickListener vào thì nó nhận kiểu gì?


(Hoang Anh) #5

do thấy trên mạng hướng dẫn làm vậy chỉ làm theo thôi nên mình cũng không rành nũa


(明玉) #6

Android API là một trong những thứ khốn nạn nhất thế gian này bởi độ phân mảnh khủng khiếp của nó qua các phiên bản, bạn lại còn không rành cả OOP của Java nữa thì gay to.


(Hoang Anh) #7

uk chắc phải học lại Oop trong java


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?