Lỗi lập trình c cơ bản

Em bị lỗi như vầy là sao vậy mn

là lỗi chia cho số 0. dòng for đầu i = 0

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?