Lỗi Bootstrap's Javascript requires Jquery là lỗi gì?

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Nó ghi ra rồi đấy :slight_smile:

4 Likes

nó ghi ra hết rồi, giờ cần đọc hiểu văn bản thôi

4 Likes

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?