Làm thế nào để chuyển đường link xuống dưới bức ảnh?

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

bạn mong đợi câu trả lời như thế nào cho bài post này?

3 Likes

Cầm tay kéo nó xuống thôi. Đùa chút chứ bạn đang thách thức khả năng đoán code của mn hử

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?