Làm sao để kiểm tra xem số n có dạng 2^k hay không mà phải dùng log()

kiểm tra số n có dạng 2^k thì em làm dc r nhưng mà em muốn dùng log() để làm mong anh chị hỗ trợ em

Dùng log:

  • n = 2^k <=> log2n = k

  • Áp dụng tính chất của logarit để đưa logarit cơ số 2 về logarit cơ số khác.

Không dùng log:

n = 2^k <=> n & (n-1) = 0 (bitwise AND)


Google với từ khoá check if a number is power of 2.

Link ví dụ:

5 Likes

vậy còn cái mà log2(x) = log10(x) / log10(2) thì sao a

Bạn đọc lại comment này của mình.

5 Likes

Hi Tmtri2004.


Bạn nên bổ túc một chút về toán như phép cộng và phép nhân. Nếu nhân khó quá thì học phép cộng với trừ cũng được.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?