Làm sao có thể tạo hack program cho một số tựa game esport?

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Mấy cái đấy bắt buộc phải ở client, vì từ những thông tin đó chính máy bạn sẽ render thành hình ảnh trên màn hình khi bạn chơi game (cái này sẽ rõ hơn khi bạn làm game). Đối với game online thì server sẽ liên tục gửi dữ liệu về client.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?