Khắc phục lỗi PCIE BUS khi cài ubuntu cho máy hp win 10

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Bạn tự nhìn vô cái hình bạn post xem có độc được cái gì trên đó ko mà đưa lên đây?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?