Hỏi về cách so sánh giá trị trong Constructor trong Java

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Bạn trình bày vấn đề của bạn dễ hiểu hơn 1 chút được không. Ngoài ra post code lên nhé. Nghiêm cấm chụp ảnh code

3 Likes

Tạo Getter đẻ lấy giá trị của từng object ra xong so sánh chúng thôi :))

4 Likes

Bác có thể ví dụ không ạ

Ví dụ 2 đối tượng thì bạn dùng getter để lấy thuộc tính muốn so sánh của 2 đối tượng đó ra rồi so sánh thôi :slight_smile:

3 Likes

Ví dụ thì đầy trên mạng đấy. Từ khóa: java getter setter.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?