Hỏi cách đặt điều kiện type

python

(Dxxx) #1

Ví dụ mình muốn người dùng nhập vào 2 giá trị

so_1 = int(input('Nhập số đầu tiên: '))   
so_2 = int(input('Nhập số thứ hai: '))

nhưng khi người dùng nhập vào một chữ thì sẽ bị lỗi, ở đây mình muốn dùng lệnh “nếu type của so_1 khác int, thì …”
Mọi người giúp mình với ạ


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Dxxx.
Bạn bắt ngoại lệ.


(Dxxx) #3

Bạn làm mẫu giúp mình được không ạ


(Tao Không Ngu.) #4

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?