Giúp làm bài tập

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Bạn đang gặp vấn đề hay khó khăn gì cho bài này???

3 Likes

thực ra trong đầu e biết bài này muốn gì. Em nghĩ đến cách sàng thì không biết làm sao để sàng k lần cả nên e nhờ mấy anh thôi chứ e vẫn biết nhập mảng mà

bài như này mà bạn nói không có ý tưởng thì khuyên bạn bỏ lập trình sớm cho bớt đau khổ
đề bài đã nói quá rõ ràng những gì bạn cần làm, ít nhất thì về cơ bản cũng phải làm được theo kiểu implementation - nghĩa là đề kêu sao thì làm vậy, chả cần phải có ý tưởng gì cả

1 Like

Mình rất quan ngại với điều này.

Bạn có viết được gì chưa? Ít nhất là phần nhập mảng thôi.

1 Like

This topic was automatically closed after 3 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?