Giúp bài tập phân loại

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Bạn nên đưa ý tưởng trước, quy định diễn đàn không được nhờ giải hộ bài tập nha bạn.
https://daynhauhoc.com/faq

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?